RSS
A A A
SmodBIP

Zasady funkcjonowania szkoły

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów w godz.: 8.00 - 16.00. codziennie z wyjątkiem wtorków w godz: 9.00-17.00

Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
- Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw szkolnych - odbywa się na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. (Dz.U. z 2017r.  poz. 2198 i 2203 z późn. zmianami), zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych.(Dz.U. z 2017, poz. 170 z późn. zmianami).
- Zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego, drugiego języka.
- Podanie o dopuszczenie dziecka do egzaminu klasyfikacyjnego/ poprawkowego - na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 843) i rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania...(Dz.U. z 2017 r., poz. 1651)
- Przyjęcie ucznia do szkoły - na podstawie art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z  2017 r.  poz. 170)  oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2017 w sprawie przyjmowania uczniów do szkół publicznych. (Dz.U. z 2017, poz. 1546 )
- Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - na podstawie art. 19 ust.1 pkt 1, 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.z 2017r. poz. 170)

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach
i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:
W szkole prowadzone są następujące rejestry:
- księga ewidencji dzieci
- księga ewidencji uczniów
- arkusze ocen
- dziennik korespondencji
- rejestr wydanych decyzji administracyjnych
- rejestr wydanych aktów zaświadczeń o wyniku postępowania komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
- księgi inwentarzowe
- rejestr wydawanych zaświadczeń
- książka kontroli zewnętrznych
- zeszyt kontroli wewnętrznej.
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie Szkoły. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze.
Ogłoszenia w sprawach naboru na wolne stanowiska urzędnicze zamieszcza się na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miasta Łodzi pod adresem: www.bip.uml.lodz.pl/index.php?str=42
Obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie w sprawie naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy/obecnie prowadzony jest nabór na stanowisko..

Dane publiczne, w tym: treść i postać dokumentów urzędowych, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej:
- Zarządzenie dyrektora Gimnazjum nr 17 w Łodzi w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
- Zarządzenie dyrektora Gimnazjum nr 17 w Łodzi w sprawie pogotowia kasowego.
- Zarządzenie dyrektora Gimnazjum nr 17 w Łodzi w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
- Zarządzenie dyrektora Gimnazjum nr 17 w Łodzi w sprawie powołania zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego.
- Zarządzenie dyrektora Gimnazjum nr 17 w Łodzi w sprawie oddelegowania nauczycieli do innych szkół w charakterze członków zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego.
- Zarządzenie dyrektora Gimnazjum nr 17 w Łodzi w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych.
- Zarządzenie dyrektora Gimnazjum nr 17 w Łodzi w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
- Zarządzenie dyrektora Gimnazjum nr 17 w Łodzi w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.
- Zarządzenie dyrektora Gimnazjum nr 17 w Łodzi w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych.
- Zarządzenie dyrektora Gimnazjum nr 17 w Łodzi w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez pracowników administracji i obsługi.
- Zarządzenie dyrektora Gimnazjum nr 17 w Łodzi w sprawie powołania i funkcjonowania zespołu HACAP
- Zarządzenie dyrektora Gimnazjum nr 17 w Łodzi w sprawie przygotowania oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy.
- Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum nr 17 w Łodzi w sprawie upoważnienia osób do odbioru imiennej korespondencji służbowej.
- Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum nr 17 w Łodzi w sprawie sposobu prowadzenia obowiązującej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.Opublikował: Monika Gorzkiewicz- Owczarz
Publikacja dnia: 11.12.2017
Podpisał: Sławomir Matysiak
Dokument z dnia: 05.12.2010
Dokument oglądany razy: 5 315