RSS
A A A
SmodBIP

Status Szkoły

 
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi jest szkołą publiczną.
2. Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi zwane dalej „Gimnazjum” realizuje 3-letni cykl kształcenia.
3. Siedzibą Gimnazjum jest budynek przy ulicy Traktorowej 35.
4. Organem prowadzącym jest Miasto Łódź, realizujące zadania poprzez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
5. Organem nadzorującym Gimnazjum jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.
6. Dyrektor Gimnazjum jest administratorem budynku.
7. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Młodzieżowej Rady Szkoły Rada Miejska Łodzi nadała Gimnazjum imię Bohaterów Monte Cassino.
8. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.

§ 2.

1. Gimnazjum prowadzi klasy realizujące zagadnienia ogólne oraz:
1) klasy dla młodzieży zainteresowanej przedmiotami humanistycznymi, matematyczno-przyrodniczymi, w których realizowana jest zwiększona ilość godzin z wybranych przedmiotów nauczania;
2) oddziały objęte nauczaniem dwujęzycznym prowadzonym w języku polskim
i angielskim, które realizowane jest w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z wyjątkiem języka polskiego, historii Polski i geografii Polski oraz innych języków obcych, przy czym:
a) nauka języka angielskiego jako języka obcego odbywa się w wymiarze 5 godzin tygodniowo (na każdym poziomie nauczania) z możliwością zwiększenia przez organ prowadzący;
b) proporcje zajęć prowadzonych z danego przedmiotu w języku polskim i angielskim ustala nauczyciel przedmiotu, uwzględniając stopień opanowania przez uczniów nauczanego języka obcego, a także wymagania kształcenia dwujęzycznego i dwukulturowego;
c) działania wymienione w punktach a) i b) nie mogą być sprzeczne ze stosownymi artykułami Ustawy o Systemie Oświaty i Prawa Oświatowego.

3) klasy z dwoma językami obcymi;
4) klasy ze zwiększoną liczba godzin wychowania fizycznego (według potrzeb i możliwości);
5) klasy z modułem: edukacja europejska (według potrzeb i możliwości);
6) klasy z przedmiotem: przedsiębiorczość (według możliwości).
2. W szkole istnieje możliwość organizowania oddziałów sportowych oraz wprowadzania działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja wybierany jest przez dyrektora Gimnazjum w porozumieniu z autorem lub nauczycielem prowadzącym innowację.


ROZDZIAŁ 2. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 3.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w: Ustawie o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r., Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego.
2. Celem szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży oraz przygotowanie do dalszego kształcenia i świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Gimnazjum realizuje szczegółowe cele i zadania wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego.
3. Edukacja szkolna w gimnazjum, wspomagając osobowy rozwój ucznia i wprowadzając go do życia społecznego, ma następujące zadania:
1) wprowadza w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych;
2) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia;
3) wprowadza go w świat kultury i sztuki kształtując właściwy stosunek do dziedzictwa kultury narodowej, postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
4) rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń
we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej;
5) kształtuje właściwy stosunek do własnego zdrowia i zagrożeń cywilizacyjnych.
4. Szkoła zapewnia niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego.
5. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia.
6. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1), oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
7. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne z religii, etyki, zajęcia edukacyjne służące podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, zajęcia edukacyjne z wychowania do życia w rodzinie. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione zajęcia edukacyjne.

§ 4.


1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez rzetelną realizację szkolnego zestawu programów nauczania i realizację projektu edukacyjnego.
1) w procesie nauczania stosowane są nowoczesne metody i formy pracy lekcyjnej;
2) szkoła wspiera rozwój ucznia, kształcąc jego samodzielność intelektualną i umożliwiając dokonywanie wyborów edukacyjnych odpowiednio do jego uzdolnień, możliwości i osiągnięć.
2. Oddziaływania wychowawcze skierowane są na priorytety:
1) kształtowanie postaw społeczno – moralnych;
2) promocję działalności samorządnej młodzieży;
3) wprowadzanie uczniów w świat szeroko pojętej kultury;
4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, dodatkowych zajęć sportowych zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły;
5) organizowanie zajęć dodatkowych (zajęć indywidualnych) dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Pomocy i Wsparcia Uczniów;
6) pracę pedagoga szkolnego, wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych (lub innych poradni specjalistycznych), Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem itp.


3. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów:
1) podczas przerw poprzez dyżury nauczycieli;
2) w czasie lekcji oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych;
3) na wycieczkach szkolnych.
4. Szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych, losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie:
1) szczególną troską otacza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
2) świadczy pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje prowadzące poradnictwo specjalistyczne poprzez: konsultacje specjalistyczne w zakresie diagnozy, terapii, działań profilaktycznych, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia (pomoc uczniom i rodzicom przy wyborze szkoły na konsultacjach indywidualnych i zajęciach edukacyjno-informacyjnych);
3) prowadzi zajęcia dotyczące promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, przemocy;
4) zapewnia dożywianie/bezpłatne obiady lub inne formy dożywiania poprzez środki finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej lub sponsorów;
5) organizuje pomoc materialną i rzeczową w ramach akcji charytatywnych organizowanych przez Młodzieżową Radę Szkoły i polityki socjalnej państwa.
5. Szkoła ocenia, klasyfikuje i promuje uczniów według Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania uczniów.
6. Szkoła umożliwia prowadzenie nauki języka migowego.
7. Szkoła nie pobiera od rodziców/opiekunów opłat za udostępnianie informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, niezależnie od formy i czasu przekazywania tej informacji.

§ 5.

1. Dyrektor szkoły w celu ciągłego podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły powołuje przedmiotowe, problemowe i wychowawcze zespoły nauczycieli, do wykonywania zadań statutowych lub zadań wynikających z bieżących problemów pracy szkoły.
2. Szkoła szanuje prawo rodziców/prawnych opiekunów do wychowywania dzieci, rzetelnej informacji o postępach, wynikach nauczania i zachowania. Kalendarz szkolny szczegółowo określa terminy zebrań klasowych, spotkań z wychowawcą klasy oraz nauczycielami przedmiotów.
3. Rodzice i prawni opiekunowie mają prawo do kontaktów indywidualnych z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów w innych terminach, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.
4. Szkoła współpracuje z rodzicami i prawnymi opiekunami ucznia w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.
5. Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo korzystać z pomocy pedagoga szkolnego w dniach i godzinach określonych przez szkołę.
6. Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo zgłaszać swoje postulaty i uwagi dotyczące nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez tzw. rady oddziałowe do dyrektora lub jego zastępcy w formie pisemnej lub ustnej.
7. Szkolne programy: wychowawczy i profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
8. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki tworzą nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

§ 6.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna:
1) jest udzielana i organizowana w szkole dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się czyli takich, których potrzeby wynikają z ich niepełnosprawności lub są efektem innych przyczyn trudności w uczeniu się. Pojęcie specyficzne trudności w uczeniu się odnosi się do tej grupy uczniów, która z różnych przyczyn nie może sprostać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego.
Specyficzne trudności w uczeniu się mogą wynikać:
a) z niepełnosprawności,
b) z niedostosowania społecznego,
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
d) z zaburzeń zachowania lub emocji,
e) ze szczególnych uzdolnień,
f) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
h) z choroby przewlekłej,
i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
j) z niepowodzeń edukacyjnych,
k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia
i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi,
l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
2) polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły;
3) jest dobrowolna i nieodpłatna, udzielana z inicjatywy rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczycieli uczących, pomocy nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki szkolnej, poradni, kuratora sądowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, asystenta edukacji romskiej.
2. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca informuje rodziców.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy w szkole i w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym;
3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
4) porad i konsultacji;
5) warsztatów;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.
1) nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szkole w szczególności obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznawanie trudności w uczeniu się, szczególne uzdolnienia oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.
6. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy i informują o tym wychowawcę klasy.
7. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy oraz we współpracy z nimi planuje i koordynuje pomoc psychologiczno –pedagogiczną.
8. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie
i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor powołuje Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla tego ucznia. IPET określa zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem.
W pracy z uczniem posiadającym IPET:
1) wyznacza się zintegrowane działania nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o charakterze rewalidacyjnym, ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania - wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym;
2) w ramach zajęć rewalidacyjnych uwzględnia się w szczególności rozwijanie umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacyjnych;
3) dokonuje się okresowej (co najmniej dwa razy w roku) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniającej efektywność programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje się modyfikacji programu.
11. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, szkoła informuje na piśmie rodziców ucznia.
12. W przypadku stwierdzenia, że uczeń, ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym wychowawcę klasy.
13. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w tych orzeczeniach lub opiniach.
14. Szkoła ściśle współpracuje z poradniami i innymi organizacjami w zakresie udzielania bezpośredniej pomocy uczniowi oraz rodzicom poprzez prowadzenie terapii i rozpoznawanie potrzeb rozwojowo – edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych, w tym występowanie, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych ucznia z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia w sytuacjach szczególnych.
15. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4) koordynowanie działalności informacyjno  doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
16. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, dyrektor wyznacza nauczyciela lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
17. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


ROZDZIAŁ 3. ORGANY GIMNAZJUM

1. Organami gimnazjum są:
1) Dyrektor Szkoły.
2) Rada Pedagogiczna.
3) Rada Rodziców.
4) Młodzieżowa Rada Szkoły.

§ 7.

Dyrektor

Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum.
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami stosując się do przepisów prawa.
2. Dyrektor powołuje wicedyrektora gimnazjum i ustala zakres jego obowiązków.
3. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Młodzieżową Radą Szkoły i związkami zawodowymi.
4. Dyrektor realizuje zadania związane z BHP.
5. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty/Prawa Oświatowego i przepisów szczegółowych.
6. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
5) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum;
6) dysponuje środkami finansowymi;
7) dba o powierzone mienie;
8) wydaje polecenia służbowe;
9) dokonuje oceny pracy nauczycieli;
10) kieruje procedurą awansu zawodowego nauczycieli i dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
11) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;
12) przeprowadza, koordynuje i odpowiada za wewnętrzne badanie jakości pracy szkoły;
13) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku szkolnego, zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;
14) udziela zwolnienia z całości lub części opłat za stołówkę rodzicom/opiekunom prawnym uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych;
15) akceptuje i zatwierdza zaproponowane przez nauczycieli – opiekunów tematy projektów edukacyjnych, realizowanych w danym roku szkolnym i określa warunki realizacji projektu edukacyjnego (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej);
16) organizuje na terenie szkoły pomoc psychologiczno-pedagogiczną, polegającą na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
17) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dokonuje skreślenia ucznia pełnoletniego z listy uczniów gimnazjum;
18) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
19) organizuje zajęcia dodatkowe.
7. Dyrektor planuje, organizuje i przeprowadza badanie jakości pracy szkoły poprzez:
1) badanie skuteczności działania szkoły, porównując osiągane efekty z założonymi celami;
2) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły;
4) organizowanie i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły, według ustalonych kryteriów;
5) hospitacje, polegające w szczególności na obserwowaniu umiejętności i postaw uczniów;
6) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
7) informowanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców o realizacji planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny i wnioskach do dalszej pracy;
8) opracowanie programu rozwoju szkoły (5 letniego i rocznego) z wykorzystaniem wyników badania jakości pracy szkoły;
9) odpowiedzialność za organizację i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego;
10) reprezentowanie gimnazjum na zewnątrz;
11) współpracę z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Młodzieżową Radą Szkoły;
12) rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami gimnazjum;
13) przestrzeganie postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
14) podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
15) wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

§ 8.

Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
1) dyrektor;
2) wicedyrektor;
3) nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
3. W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym:
1) przedstawiciele Rady Rodziców;
2) pracownicy administracyjni i obsługi;
3) pielęgniarka szkolna i lekarz;
4) przedstawiciele Młodzieżowej Rady Szkoły.
4. Zebrania Rady są organizowane:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
2) na koniec każdego półrocza;
3) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych;
4) w wyniku ustaleń zawartych w rocznym planie pracy Rady Pedagogicznej;
5) w miarę bieżących potrzeb;
6) nadzwyczajne na wniosek dyrektora Gimnazjum, organu prowadzącego lub co najmniej 2/3 członków Rady.
5. O terminie i tematyce zebrania Rady Pedagogicznej nauczyciele winni być poinformowani nie później niż 3 dni przed zebraniem (nie dotyczy nadzwyczajnych zebrań Rady Pedagogicznej).
6. Zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi dyrektor Gimnazjum według harmonogramu lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a także
z inicjatywy organu prowadzącego.
7. Rada zatwierdza powołane przez dyrektora stałe lub doraźne komisje.
8. Działalność komisji dotyczy wybranych zagadnień statutowej działalności gimnazjum.
9. Pracą komisji kieruje przewodniczący komisji, powołany przez dyrektora Gimnazjum.
10. Komisje informują Radę o wynikach swoich prac, formułując wnioski do zatwierdzania przez Radę.
11. Z zebrania Rady sporządza się protokół oraz listę obecności.
12. Protokół podpisują dyrektor szkoły oraz członkowie Rady.
13. Zgłaszanie ewentualnych poprawek do protokołu odbywa się na następnym zebraniu.
14. Protokoły są pisane w książce protokołów, która jest podstawowym dokumentem Rady.
15. Książkę protokołów należy udostępniać wyłącznie na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym osobom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę.
16. Informacje uzyskane z księgi protokołów, a także przebieg Rady objęte są ścisłą tajemnicą.
17. Zadania Rady Pedagogicznej:
1) przygotowanie projektu statutu szkoły oraz jego uaktualnień;
2) opracowanie regulaminu swojej działalności i jego zmian;
3) planowanie i analizowanie procesu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
4) okresowe i roczne analizowanie jakości pracy szkoły;
5) analizowanie organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły;
6) kształtowanie właściwej atmosfery pracy opartej na koleżeństwie, życzliwości, wzajemnej pomocy i właściwej współpracy, organizowanie różnych form samokształcenia i rozpowszechniania nowatorstwa pedagogicznego, działania na rzecz promowania szkoły w środowisku.
18. Obowiązki Dyrektora Gimnazjum:
1) realizacja uchwał Rady;
2) analizowanie stopnia realizacji uchwał Rady;
3) zapoznawanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawianie trybu i formy ich realizacji;
4) dbanie o autorytet Rady, ochronę praw i godności nauczycieli;
5) oddziaływanie na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
19. Obowiązki członka Rady Pedagogicznej:
1) zgodna współpraca w podnoszeniu poziomu jakości pracy szkoły;
2) przestrzeganie postanowień prawa oświatowego, szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora;
3) uczestniczenie we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz jej komisji, do których został powołany;
4) realizacja uchwał Rady;
5) nieujawnianie spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
6) przestrzeganie zasad dobrego wychowania i taktu pedagogicznego w stosunkach międzyludzkich.
20. Kompetencje Rady Pedagogicznej.
Rada Pedagogiczna zatwierdza:
1) plan pracy szkoły na dany rok szkolny;
2) regulaminy organów szkoły oraz wewnętrzne dokumenty szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Młodzieżową Radę Szkoły;
3) organizację i plan doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
4) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru zewnętrznego, dla doskonalenia pracy szkoły.
21. Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły.
22. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) propozycje dyrektora dotyczące przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;
5) propozycje dyrektora, dotyczące kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w gimnazjum;
6) program nauczania, który wybrał nauczyciel, przed dopuszczeniem go do użytku przez dyrektora szkoły, w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania;
7) program kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem go do użytku w szkole;
8) przedstawione przez dyrektora szkoły propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w gimnazjum;
9) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
10) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęć z języka obcego innego niż obowiązkowy, zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa ale program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania).
23. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawach:
1) zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2) wdrożenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3) przyjęcia dokumentacji ważnej dla właściwej organizacji pracy szkoły (Plan Rozwoju Szkoły, Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Szkolny Zestaw Podręczników, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, Program WDN, Regulamin Oceniania Zachowania Ucznia);
4) przeniesienia ucznia do innej placówki, czy skreślenia go w uzasadnionych przypadkach z ewidencji uczniów szkoły;
5) skreślenia ucznia pełnoletniego z listy uczniów gimnazjum w przypadku, gdy nie uczęszcza na zajęcia lekcyjnie lub narusza obowiązki ucznia wynikające ze Statutu Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi. Skreślenia dokonuje się dnia następnego po ukończeniu przez niego18-roku życia.
24. Uchwały Rady Pedagogicznej:
1) Rada podejmuje uchwały na zebraniach;
2) uchwały obowiązują wszystkich pracowników szkoły i uczniów;
3) projekt uchwały przygotowuje dyrektor szkoły lub grupa członków Rady. Każdy członek Rady przed podjęciem decyzji o przyjęciu uchwały musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały;
4) uchwały Rady podejmowane są większością głosów, przy udziale co najmniej połowy jej członków;
5) tryb głosowania nad uchwałą ustala Rada w głosowaniu jawnym, tekst każdej uchwały jest umieszczony w księdze uchwał jako załącznik do protokołu;
6) dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały Rady, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa oświatowego. O wstrzymaniu uchwały powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny celem zajęcia stanowiska.
25. W szkole obowiązuje Regulamin Rady Pedagogicznej.
26. W szkole tworzy się Zespoły Przedmiotowe i Zespół Wychowawczy.
27. Zadania Zespołów:
Zadaniem Zespołów Przedmiotowych jest:
1) szeroko rozumiane doskonalenie i unowocześnianie procesu dydaktyczno- wychowawczego, służące podnoszeniu jakości pracy nauczycieli i szkoły oraz zaspakajanie potrzeb edukacyjnych uczniów, umożliwiających rozwój ich zainteresowań i zdolności;
2) opracowanie i ewaluacja przedmiotowych systemów oceniania, opartych
o Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania;
3) porozumienie w sprawie wyboru programów i podręczników nauczania;
4) analizowanie i opiniowanie przedmiotowych programów nauczania oraz podręczników szkolnych;
5) porozumienie w sprawie przygotowania rozkładów nauczania opartych o wybrany program nauczania;
6) korelacja treści nauczania programów przedmiotowych;
7) diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów;
8) uzgadnianie wymagań programowych i organizacji kontroli oraz pomiaru osiągnięć uczniów;
9) ustalanie obciążenia uczniów pracą domową;
10) wypracowanie stanowisk i uzgodnień do pracy z rodzicami uczniów;
11) opracowanie wniosków doskonalących pracę szkoły;
12) wymiana doświadczeń pedagogicznych i doskonalenie warsztatu pracy (np. lekcje otwarte, opracowanie i prezentacja ciekawych rozwiązań metodycznych, referaty, opracowywanie wspólnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, dyktand, projektów międzyprzedmiotowych);
13) opracowanie programów i projektów szkolnych oraz porozumienie w sprawie ich realizacji;
14) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (np. organizacja konkursów przedmiotowych, międzyprzedmiotowych, imprez ogólnoszkolnych);
15) określanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego i opracowywanie planów pracy na najbliższe lata szkolne;
16) inne zadania mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły;
17) wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego rocznika przez cały cykl edukacyjny oraz materiałów ćwiczeniowych na dany rok szkolny.
Zadaniem Zespołu Wychowawczego jest:
1) przygotowanie założeń do planu wychowawczego dla poziomu klas na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki;
2) porozumienie w sprawie organizacji imprez i uroczystości szkolnych oraz klasowych;
3) wymiana doświadczeń z zakresu organizacji i przebiegu procesu wychowawczego w szkole;
4) opracowanie scenariuszy godzin do dyspozycji wychowawcy dla klas, wymiana doświadczeń w tym zakresie;
5) przygotowanie tematyki szkoleń dla rodziców;
6) wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla wszechstronnego rozwoju uczniów;
7) wnioskowanie do dyrektora i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych i opiekuńczych.

28. Plan pracy zespołu. Zadania przewodniczącego.
1) każdy zespół pracuje zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły „Planem Pracy Zespołu”;
2) plan pracy zespołu musi uwzględniać zadania zespołów;
3) w planie pracy zespołu należy wskazać nauczycieli odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań;
4) plan pracy zespołu sporządzany jest techniką komputerową;
5) do zadań przewodniczącego zespołu należy:
a) organizowanie pracy zespołu - ustalanie terminów, częstotliwości spotkań;
b) monitorowanie rytmiczności wykonania zadań zaplanowanych do realizacji;
c) terminowe wywiązywanie się z opracowań „Planu pracy...” i „Sprawozdania
z pracy…” zespołu przedmiotowego;
d) organizowanie, przeprowadzanie, analizowanie i opracowanie badań zaplanowanych w „Planie nadzoru pedagogicznego”;
e) dokumentowanie pracy zespołu (protokoły posiedzeń, wypracowane materiały, raporty z przeprowadzonych badań, itp.).

§ 9.

Rada Rodziców

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Członkiem Rady jest Rodzic:
1) którego dziecko uczęszcza do gimnazjum;
2) który wyrazi zgodę na działalność społeczną w Radzie;
3) który jest gotowy brać udział w realizacji jej celów, określonych regulaminem.
3. Każda rada oddziałowa zwana trójką klasową ma swojego przedstawiciela w składzie Rady Rodziców, wybranego w tajnych, równych, powszechnych wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który ustala między innymi:
1) kadencję, tryb powoływania do prezydium Rady Rodziców i komisji rewizyjnej oraz odwoływania Rady Rodziców;
2) tryb podejmowania uchwał;
3) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy.
5. Rada Rodziców może występować w imieniu rodziców do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
6. Rada Rodziców uczestniczy w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły, uczestniczy w tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki oraz zadań opiekuńczych.
7. Rada Rodziców organizuje działalność podnoszącą kulturę pedagogiczną w rodzinie i środowisku lokalnym.
8. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą, gromadzi własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, wydatkuje je zgodnie z regulaminem.
9. Głównym celem Rady Rodziców jest służenie dobru uczniów.
10. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów), realizowanego przez nauczycieli oraz Programu Profilaktyki;
2) wspieranie działalności opiekuńczej szkoły poprzez udzielanie uczniom wsparcia społecznego, konsultacyjnego lub pomocy materialnej;
3) występowanie do Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Młodzieżowej Rady Szkoły, organów samorządowych, organu prowadzącego i nadzorującego szkołę oraz innych organizacji i instytucji mających wpływ na funkcjonowanie szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw określonych w Statucie Szkoły;
4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
6) gromadzenie środków na działalność Rady;
7) prowadzenie konta bankowego;
8) uczestnictwo przedstawiciela Rady Rodziców w pracach komisji powołanej do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły;
9) występowanie do Dyrekcji z wnioskami w sprawie prowadzenia zajęć dodatkowych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów;
10) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
11) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.
11. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
1) zapewnienie współpracy rodziców w zakresie pracy wychowawczej i opiekuńczej;
2) prezentacja wobec nauczycieli, władz szkolnych i oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach gimnazjum;
3) współudział w programowaniu pracy gimnazjum w ramach posiadanych kompetencji;
4) udzielanie pomocy i wspieranie działań Młodzieżowej Rady Szkoły;
5) pomoc dyrekcji w doskonaleniu organizacji warunków pracy gimnazjum;
6) opiniowanie kryteriów ocen zachowania i zasad nagradzania i karania uczniów;
7) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w gimnazjum.


§ 10.

Młodzieżowa Rada Szkoły

1. Młodzieżowa Rada Szkoły jest organem reprezentującym ogół uczniów i działa zgodnie
z własnym regulaminem uchwalonym przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym.
2. Młodzieżowa Rada Szkoły może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie prawidłowych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
3. Młodzieżowa Rada Szkoły wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie Szkoły.
4. Zasady wybierania i działania organów Młodzieżowej Rady Szkoły określa regulamin uchwalony przez uczniów.
5. Wybór opiekunów Młodzieżowej Rady Szkoły odbywa się w tajnych, demokratycznych, powszechnych wyborach spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej, z wyłączeniem osoby dyrektora i wicedyrektora szkoły.


ROZDZIAŁ 4. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW GIMNAZJUM

§ 11.

1. Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły.
2. Dyrektor systematycznie współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Młodzieżową Radą Szkoły i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami, dotyczącą podejmowania działań i decyzji.
3. W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) każdego z organów.
4. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.
5. Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły – niezgodnych z przepisami prawa - wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.
6. Od uchwał podejmowanych przez organ szkoły, pozostałym organom przysługuje prawo odwołania do dyrektora szkoły, w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji o treści uchwały.
7. W przypadku braku respektowania uprawnień organów przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników lub przez inne organy, prezydium danego organu może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora i oczekiwać odpowiedzi w terminie 21 dni od złożenia zażalenia.


§ 12.

1. W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły, rolę mediatora pomiędzy organami, przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór) – Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców. Spory powinny być rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym. Termin nie może przekroczyć l miesiąca od ich powstania.
2. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, każdy
z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ 5. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW
(ZWO)


§ 13.

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania opierają się na podstawie prawnej, którą stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów, egzaminów w szkołach publicznych.

§ 14.

1. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) ustalają warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zasady przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi. Określają obowiązki wychowawców klas oraz nauczycieli przedmiotowych w zakresie oceniania oraz sposoby informowania rodziców o sytuacji szkolnej dziecka. Obejmują także warunki i tryb uzyskania, wyższych niż przewidywane, rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. O wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z przedmiotu, sposobach sprawdzania wiedzy, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana ocena roczna, nauczyciel informuje uczniów i jego rodziców na początku każdego roku szkolnego. Za równoważne podaniu tej informacji uważa się wywieszenie w miejscu widocznym wymagań i poinformowanie o tym.
1) za skuteczne poinformowanie uważa się umieszczenie wymagań przedmiotowych w bibliotece szkolnej do wglądu każdego członka społeczności szkolnej;
2) nauczyciel zobowiązany jest do każdorazowego informowania ucznia o otrzymanej ocenie – ustnie i wpisem do dziennika elektronicznego;
3) rodzice o uzyskanych ocenach informowani są na bieżąco w trakcie zebrań, konsultacji i spotkań indywidualnych;
4) w ostateczności stosuje się informację pisemną, wysłaną pocztą, po wyczerpaniu możliwości kontaktu z domem rodzicielskim, co może być podstawą do domagania się zwrotu kosztów przesyłki poleconej;
5) co najmniej na miesiąc przed planowanym zebraniem klasyfikacyjnym rodzic i uczeń otrzymują informacje o przewidywanych rocznych (śródrocznych) ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu.
3. Wychowawca klasy, na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie otrzymania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niż przewidywana.
4. Wychowawca klasy II na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o zasadach realizacji oraz ocenie projektu edukacyjnego, które szczegółowo określa Regulamin Realizacji Projektu Edukacyjnego.
5. W sytuacji wystawionej niezgodnie z procedurą oceny klasyfikacyjnej rocznej obowiązują procedury odwoławcze zawarte w rozporządzeniu z dnia 10 czerwca 2015 z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów, egzaminów w szkołach publicznych.
6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

§ 15.

Główne cele i zadania ZWO

1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania mają na celu wartościowanie postępów, wskazując uczniowi, co osiągnął, co zrobił dobrze i nad jakimi elementami powinien jeszcze popracować a w szczególności:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie poprzez wskazanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć;
2) pomoc uczniowi w planowaniu jego samodzielnego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4) informowanie o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -wychowawczej.
2. System ten polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w § 64 statutu szkoły.
4. Zadaniami ZWO są:
1) sformułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania - ROZ;
3) ustalanie bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 16.

Ogólne zasady i kryteria oceniania

1. Uczeń oceniany jest sprawiedliwie, obiektywnie oraz systematycznie w ciągu roku szkolnego z zachowaniem jawności ocen dla ucznia i jego rodziców.
2. Ocena śródroczna i roczna wynika z minimum czterech ocen cząstkowych, przy czym decydujący wpływ mają oceny ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi.
3. Nauczyciel dwa razy w półroczu może przyjąć nieprzygotowanie ucznia do lekcji (przy jednej lekcji tygodniowo – jedno nieprzygotowanie), pod warunkiem, że uczeń fakt ten zgłosi na początku lekcji. Nieprzygotowania obejmują również brak pracy domowej.
4. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie w przypadku niespodziewanej kartkówki. Przywilej ten nie dotyczy zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych, klasówek i kartkówek.
1) zgłoszenie nieprzygotowania ucznia do lekcji po raz trzeci (lub po raz drugi w przypadku jednej lekcji tygodniowo) z danego przedmiotu jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej;
2) nauczyciel nie ma obowiązku informowania ucznia o ilości zgłoszonych przez niego nieprzygotowań.
5. Uchylony.
6. Uczeń ma prawo do zwolnienia go z odpowiedzi ustnych i kartkówek w przypadku, gdy jego numer z dziennika zostanie wylosowany danego dnia, jako „numerek chroniony”. Przywilej taki ma każdy uczeń nie więcej, niż raz w miesiącu. „Numerek chroniony” nie zwalnia od posiadania pracy domowej, zeszytu, zeszytu ćwiczeń oraz z wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów.
7. Uczeń może być nieklasyfikowany ze względu na nieobecności w szkole, jeśli przekroczył 50% nieobecności (również w przypadku godzin usprawiedliwionych). Uczeń nieklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów otrzymuje ocenę zachowania.
8. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
9. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na klasyfikacyjną ocenę zachowania, a ocena klasyfikacyjna zachowania nie wpływa na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
11. Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.


§ 17.

Skala ocen szkolnych

1. Poziom opanowania przez ucznia kompetencji określonych w podstawie programowej ocenia się w stopniach szkolnych.
2. Ocenianie bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne przeprowadza się według następującej skali ocen:
1) celujący - cyfrowo: „6”, skrót: „cel”;
2) bardzo dobry - cyfrowo „5”, skrót: „bdb”;
3) dobry - cyfrowo „4”, skrót: „db”;
4) dostateczny - cyfrowo „3”, skrót: „dst”;
5) dopuszczający - cyfrowo: „2”, skrót: „dop”;
6) niedostateczny - cyfrowo: „1”, skrót: „ndst”.


3. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia są:
1) zakres wiadomości i umiejętności;
2) stopień zrozumienia materiału;
3) umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy;
4) zaangażowanie w proces dydaktyczny oraz umiejętność prezentowania posiadanych wiadomości;
5) systematyczna i aktywna praca ucznia na rzecz rozwoju własnego np. konkursy.
4. Oceny wyrażone w stopniach dzieli się na następujące typy:
1) bieżące, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanych treści nauczania oraz pokazujące indywidualny postęp ucznia w odniesieniu do danej części programu; wyraża się je cyframi; wystawiane są według skali, bez możliwości zastosowania plusów (+) i minusów (-);
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne lub roczne - określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia, przewidywanych programem nauczania oraz ogólny jednostkowy rozwój w danym okresie lub roku szkolnym;
b) końcowe - znajdujące się tylko na świadectwie ukończenia kl. III.
5. Wśród ocen wstawianych na bieżąco bezwzględnie musi znaleźć się: ocena z odpowiedzi ustnej lub kartkówki i dłuższej pracy pisemnej (pracy klasowej, testu czy sprawdzianu).

§ 18.

1. Ustala się następujące ramowe kryteria, odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:
1) Na ocenę celującą wymagane jest spełnienie następujących kryteriów:
a) zakres wiadomości i umiejętności ucznia jest znacznie szerszy niż wymagania programowe, treści powiązane ze sobą w systematyczny układ;
b) zgodne z wymaganiami nauki rozumienie uogólnień i związków między nauczanymi treściami, wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela;
c) samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
d) poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych, wysoki sposób kondensacji wypowiedzi;
e) w przypadku wychowania fizycznego – wysoki, ponadprzeciętny stopień sprawności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych;
f) spełnienie wymagań na ocenę bardzo dobrą i odnoszenie sukcesów w szkolnych lub pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, artystyczne, zawody sportowe)
lub:
g) uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim oraz laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej.
2) Na ocenę bardzo dobrą wymagane jest spełnienie następujących kryteriów:
a) wyczerpujące opanowanie całego (wymaganego w momencie wystawiania oceny) materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności, treści powiązane w logiczny układ;
b) właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, samodzielne wyjaśnienie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązywanie problemów (o odpowiednio dobranym stopniu trudności) w twórczy sposób;
c) poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzja i dojrzałość (odpowiednia do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych.
3) Na ocenę dobrą wymagane jest spełnienie następujących kryteriów:
a) uczeń opanował w pełni wiadomości określone programem nauczania w danej klasie;
b) poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności oraz rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
4) Na ocenę dostateczną wymagane jest spełnienie następujących kryteriów:
a) zakres opanowanego materiału ograniczony do treści podstawowych, uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne pomiędzy treściami;
b) poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela;
c) przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała konsekwencja
i klarowność wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy.
5) Na ocenę dopuszczającą wymagane jest spełnienie następujących kryteriów:
a) uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia, wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez związków i uogólnień;
b) słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości i procedury są odtwarzane, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk;
c) nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności
w formułowaniu myśli.
6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych;
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.
2. Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki oraz zajęć technicznych lub artystycznych, jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 19.
Zwolnienia

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Uczeń otrzymuje ocenę śródroczną lub roczną w przypadku, gdy okres zwolnienia pozwala na dokonanie klasyfikowania.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, o którym mowa w § 19 ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo "zwolniona".
4. Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
1) dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w całym okresie kształcenia w gimnazjum;
2) w przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;
3) w przypadku ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim prowadzona jest obowiązkowa nauka jednego języka obcego nowożytnego (a nie dwóch).
5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, o którym mowa w ust.4 w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
6. Uczeń posiadający zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 4 oraz uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii w szkole może być nieobecny na zajęciach, jeżeli lekcja jest na początku lub na końcu zajęć dydaktycznych tego dnia. W takim przypadku:
1) rodzic dostarcza do dyrektora szkoły oświadczenie o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w czasie trwania tych lekcji;
2) nieobecności te nie wpływają na frekwencję – nie są zaznaczane w dokumentacji szkolnej ani wliczane do sumy godzin nieobecnych tego ucznia;
3) w przypadku, kiedy lekcje z przedmiotu objętego zwolnieniem odbywają się na innych niż pierwsza, czy ostatnia godzina lekcyjna, uczeń pozostaje pod opieką szkoły i na jej terenie.
7. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, w uzasadnionych sytuacjach zdrowotnych lub losowych może zwolnić ucznia z obowiązku realizacji projektu edukacyjnego. W takim przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum dokonuje się wpisu: „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 20.

1. Określa się w skategoryzowanych testach dydaktycznych następujące kryteria dla przyporządkowania poszczególnych ocen:
1) 00% - 96% poprawnych odpowiedzi - ocena celująca;
2) 95% - 84% poprawnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra;
3) 83% - 71% poprawnych odpowiedzi - ocena dobra;
4) 70% - 50% poprawnych odpowiedzi - ocena dostateczna;
5) 49% - 33% poprawnych odpowiedzi - ocena dopuszczająca;
6) 32% - 0% poprawnych odpowiedzi - ocena niedostateczna.
2. Przy krótkich formach sprawdzających wiedzę ucznia w ramach podstawy programowej:
1) 100% - 90% prawidłowych odpowiedzi - ocena bardzo dobra;
2) 89% - 75% poprawnych odpowiedzi - ocena dobra;
3) 74% - 50% poprawnych odpowiedzi - ocena dostateczna;
4) 49% - 34% poprawnych odpowiedzi - ocena dopuszczająca;
5) 33% - 0% poprawnych odpowiedzi - ocena niedostateczna.


§ 21.

1. Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego programu nauczania, opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
2. Śródroczną lub roczną ocenę z zajęć dydaktycznych ustalają nauczyciele prowadzący na podstawie średniej ocen cząstkowych wyliczonej według algorytmu zawartego w § 21 ust. 3, zgodnie z następującymi przedziałami:

Ocena śródroczna/roczna Średnia
Dopuszczający 1,60-2,59
Dostateczny 2,60-3,59
Dobry 3,60-4,59
Bardzo dobry 4,60-5,49

Celujący 5,50 -6,00
lub
wymagania określone w ZWO

3. Poszczególnym ocenom otrzymywanym przez ucznia przypisuje się następujące wagi:

Rodzaj pracy Waga oceny
- sprawdziany
- poprawa sprawdzianów
- punktowane miejsca w zewnętrznych konkursach przedmiotowych (ocena celująca). W przypadku konkursów międzyprzedmiotowych uczeń ma prawo wybrać przedmiot, z którego otrzyma tę ocenę.
- ocena za poprawę śródrocznej oceny niedostatecznej
- poprawa pracy klasowej (w przypadku oceny wyższej niż w pierwszym terminie)

3
-kartkówki,
-odpowiedzi,
-dyktanda,
-aktywność,
-praca długoterminowa z prezentacją,
-punktowane miejsca w wewnętrznych konkursach przedmiotowych (ocena celująca). W przypadku konkursów międzyprzedmiotowych uczeń ma prawo wybrać przedmiot, z którego otrzyma tę ocenę.
-egzaminy próbne.


2
Pozostałe np.: praca domowa,
- praca długoterminowa bez prezentacji,
- praca na lekcji,
- praca w grupie
- poprawa pracy klasowej (w przypadku oceny takiej samej lub niższej niż w pierwszym terminie)
1

Obliczanie średniej ocen odbywa się według następującego algorytmu:

algorytm

4. Wychowanie fizyczne ocenia się według kryteriów określonych w przedmiotowym systemie oceniania, z których liczona jest średnia arytmetyczna.
5. Ocena roczna jest średnią ocen cząstkowych z I i II półrocza liczoną według algorytmu zawartego w §21 ust. 3.
6. Ostateczną decyzję w sprawie oceny śródrocznej i rocznej podejmuje nauczyciel danego przedmiotu.
7. Uczniowi, który:
1) uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen klasyfikacji śródrocznej i rocznej wlicza się także oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć;
2) uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki do średniej ocen klasyfikacji śródrocznej i rocznej wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeśli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

§ 22.

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia zapisanych w statucie szkoły;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności naszego gimnazjum;
3) dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych osób, w tym szczególnie kolegów ze szkoły;
4) praca na rzecz szkoły i członków społeczności szkolnej;
5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią;
6) dbałość o honor szkoły poszanowanie jej tradycji, w tym ceremoniału i jej historii;
7) dbałość o czystość i piękno mowy ojczystej;
8) okazywanie szacunku innym osobom;
9) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
2. Ocena zachowania minimum bardzo dobra jest warunkiem do uzyskania świadectwa z wyróżnieniem.
3. Wychowawca klasy ustala ocenę roczną lub śródroczną zachowania ucznia na podstawie:
1) własnych obserwacji;
2) samooceny ucznia (obowiązkowo);
3) opinii klasy (obowiązkowo);
4) informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w zgromadzonej dokumentacji (np. zapiski, notatki, a także opinie i orzeczenia, w tym opinie o zachowaniu się ucznia z PPP);
5) opinii nauczycieli uczących (obowiązkowo);
6) opinii nauczycieli nieuczących ucznia, w tym dyrektora szkoły oraz bibliotekarza (jeżeli zgłaszają zastrzeżenia);
7) konsultacji z pedagogiem szkolnym (jeżeli zgłosi zastrzeżenia, np. dotyczące zapisów opinii psychologicznych);
8) uwag pracowników szkoły (jeżeli zgłaszali zastrzeżenia);
9) oceny projektu edukacyjnego w roku jego realizacji i publicznej prezentacji (w klasie II).
4. Uczeń, który otrzymał karę statutową – naganę wychowawcy (zanotowaną w dzienniku elektronicznym) nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż poprawne.
5. Uczeń, który otrzymał karę statutową nadaną przez dyrektora szkoły – upomnienie pisemne nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż nieodpowiednie.
6. Uczeń, który otrzymał karę statutową – naganę pisemną dyrektora szkoły – nadaną przez organ dyrektora szkoły, otrzymuje ocenę naganną: w półroczu pierwszym – na półrocze pierwsze, a w półroczu drugim – na cały rok.


§ 23.

1. Śródroczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe - cyfrowo: „6”, skrót: „wz”;
2) bardzo dobre - cyfrowo „5”, skrót: „bdb”;
3) dobre, - cyfrowo „4”, skrót: „db”;
4) poprawne - cyfrowo „3”, skrót: „pop”;
5) nieodpowiednie - cyfrowo: „2”, skrót: „ndp”;
6) naganne - cyfrowo: „1”, skrót: „ng”.
2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna.
3. Szczegółowe kryteria ocen zachowania określa Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów, którego postanowienia są obowiązującymi wychowawcę warunkami wystawiania oceny wyjściowej (ilość uwag i pochwał, ilość godzin nieusprawiedliwionych, ilość spóźnień). Ustalenia zawarte w § 22 ust. 3 – 6 stanowią uzupełnienie informacji o uczniu i dają możliwość podwyższenia lub obniżenia oceny wyjściowej.
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.


§ 24.

W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen z zastrzeżeniem ocen klasyfikacyjnych oraz rocznych ocen zachowania, które należy wpisać pełnymi nazwami.

§ 25.
Sposoby gromadzenia informacji o uczniu

1. Sposoby gromadzenia informacji o uczniach obejmują formy, częstotliwość oraz narzędzia i zasady. Umożliwiają one poznanie i wartościowanie; czy i ile uczeń pamięta, rozumie, umie i potrafi; czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności, a tym samym nastąpiła ewaluacja nauczania.
2. Formami gromadzenia informacji indywidualnej i zbiorowej są:
1) pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania i w czasie zajęć powtórzeniowych, przeznaczonych w całości na utrwalanie i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna). Częstotliwość oceny odpowiedzi ustnych ustalają nauczyciele w zasadach przedmiotowego oceniania;
2) polecenia dawane uczniom (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie lub pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym, albo w zeszycie lub arkuszu ćwiczeń. W stosunku do indywidualnych przypadków forma pracy powinna być skorelowana z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych;
3) wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania, jako prace klasowe;
4) sprawdziany nauczycielskie, bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych (wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów);
5) obserwowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych;
6) szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów;
7) testy i ćwiczenia sprawnościowe;
8) testy ćwiczeniowe o charakterze egzaminacyjnym;
9) wytwory pracy uczniowskiej, np. prace plastyczne, praca w zeszycie, plakaty lub inne wytwory pracy grupowej;
10) indywidualne wypowiedzi ustne;
11) prace domowe: jednorazowe lub wielokrotnego przygotowania;
12) arkusze samooceny ucznia, arkusze obserwacji;
13) analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych;
14) dokumentacja dotycząca realizacji projektu edukacyjnego.

§ 26.

1. Rozróżnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
1) praca klasowa;
2) krótkie sprawdziany;
3) ćwiczenia praktyczne;
4) prace domowe;
5) próbne egzaminy;
6) kartkówki.
2. Praca klasowa obejmuje duże partie materiału (więcej niż trzy tematy), bada zakres wiadomości i umiejętności ucznia, a poprzedza ją lekcja powtórzeniowa. Praca klasowa zawiera zadania, których treść wykracza poza podstawę programową. Zasady jej przeprowadzania, uregulowane zostały w poniższych ustępach.
1) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, potwierdzonych wpisem do dziennika elektronicznego, zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagania, jakim będzie musiał sprostać;
2) ilość prac klasowych ustalają nauczyciele w zasadach przedmiotowego oceniania (nie mniej niż jedna przy jednej godzinie tygodniowo);
3) prac klasowych nie może być więcej niż trzy w tygodniu, przy ich częstotliwości należy uwzględnić higienę pracy umysłowej uczniów;
4) uchylony;
5) prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Uczeń nieobecny powinien napisać ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, z uwzględnieniem długości nieobecności w szkole, jednak nie później niż dwa tygodnie od dnia przyjścia ucznia do szkoły.
3. Krótkie sprawdziany, tak zwane „kartkówki”, kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z ostatnich 1-3 lekcji i przeprowadzane są według zasad określonych w niniejszym paragrafie.
1) czas przeznaczony na kartkówkę nie może przekraczać 20 minut;
2) wystawiane na ich podstawie stopnie mają rangę oceny z odpowiedzi ustnej,
nie wymagają uprzedzenia i ich częstotliwość jest dowolna;
3) w celu sprawdzenia jakości pracy ucznia nauczyciel może przeprowadzić kartkówkę pod koniec zajęć z treści objętych tematem;
4) uchylony.
4. Ćwiczenia praktyczne badają umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy, częstotliwość oceny ćwiczeń praktycznych ustala się w zasadach przedmiotowego oceniania.
5. Prace domowe - ilość i zasady oceny pracy domowej ustalają nauczyciele przedmiotu
w zasadach przedmiotowego systemu oceniania, zwracając uwagę, czy uczniowie są fizycznie w stanie odrobić zadania z dnia na dzień (w kontekście planu lekcyjnego) oraz uwzględniając §17 ust. 5.
6. Próbne egzaminy w klasie III są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Uczeń nieobecny na egzaminie próbnym, zobowiązany jest przystąpić do analogicznego egzaminu,
w dodatkowym terminie. Nieprzystąpienie do egzaminu próbnego w wyznaczonym terminie dodatkowym skutkuje oceną niedostateczną.

§ 27.
Sytuacje oceniania

1. Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, tj. równomiernie rozłożone na okres nauki (rok szkolny, etap nauczania); zarówno bieżące, jak i śródroczne, roczne oraz etapowe; w różnych formach oraz w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
2. W przypadku nieprzystąpienia do zapowiedzianej pracy pisemnej z powodu nieobecności w szkole (w razie nieobecności usprawiedliwionej), uczeń ma obowiązek przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób w ciągu dwóch najbliższych lekcji po zakończeniu okresu przewidzianego na uzupełnienie braków. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej lub jeśli uczeń nie dopełni obowiązku zaliczenia, nauczyciel ma prawo wstawić ocenę niedostateczną.
3. Po nieobecności ucznia na zajęciach trwającej:
1) do trzech dni roboczych, uczeń ma obowiązek być przygotowanym do zajęć w pierwszym dniu przyjścia do szkoły;
2) od 4 do 7 dni roboczych ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć w pierwszym dniu nauki;
3) powyżej 7 dni roboczych ma tygodniowy termin na uzupełnienie wiadomości.
4. Na okres świąt kalendarzowych i ferii przeznaczonych na wypoczynek nie zadaje się pisemnych prac domowych.
5. Uczniowi nieobecnemu w czasie pisemnych form sprawdzania wiedzy lub innych np. prac długoterminowych w dzienniku elektronicznym wpisuje się „0” , nie licząc tego zapisu do średniej ocen.


§ 28.
Poprawa prac klasowych i sprawdzianów

1. Uczeń, którego nie zadowala ocena z pracy klasowej/sprawdzianu ma prawo w ciągu dwóch tygodni jeden raz przystąpić do poprawy. Termin poprawy ustala z nauczycielem.
2. W przypadku, gdy uczeń przystąpił do poprawy pracy klasowej/sprawdzianu, przy wystawieniu oceny śródrocznej lub rocznej uwzględniane są obie oceny. Nadaje im się następujące wagi: ocenie niższej lub takiej samej jak w pierwszym terminie wagę 1, a ocenie wyższej wagę 3.


§ 29.
Terminy oddawania prac pisemnych

1. Nauczyciel zobowiązany jest do oddawania prac pisemnych uczniom w określonym terminie, w celu zachowania ciągłości procesu dydaktycznego i podtrzymania skuteczności swoich oddziaływań.
2. Przyjmuje się następujące terminy oddawania prac:
1) dla kartkówek – 7 dni roboczych;
2) dla sprawdzianów/testów całogodzinnych – 10 dni roboczych;
3) zadania klasowe i testy z większej partii materiału, badania wyników – 15 dni roboczych.


§ 30.
Archiwizowanie i okazywanie prac

1. Nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania wszystkich prac pisemnych uczniów dla dokumentowania postępów i diagnozowania poziomu osiągnięć w celu udzielania informacji zwrotnej.
2. Nauczyciel nie oddaje prac kontrolnych uczniowi na własność, aby uniknąć zagubienia pracy lub jej celowego zniszczenia.
3. Nauczyciel zobowiązany jest do okazania każdej pracy pisemnej uczniowi i jego rodzicowi do wglądu, tylko na terenie szkoły, bez możliwości wykonywania przez rodzica kopii.
4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom lub prawnym opiekunom. Odbywa się to w szkole, w obecności nauczyciela lub wychowawcy, sprawdzone i ocenione kontrolne prace ucznia nie mogą być kopiowane.
5. Wychowawca klasy przechowuje w dokumentacji klasowej arkusz realizacji projektu edukacyjnego, na podstawie, którego dokonuje wpisu na świadectwie ukończenia gimnazjum. Arkusz ten przechowywany jest do czasu ukończenia przez ucznia gimnazjum.


§ 31.
Omawianie prac


1. Każda praca pisemna, z każdego przedmiotu musi być omówiona w trakcie prezentacji wyników. Uczniowie zostają zapoznani w formie ustnej lub pisemnej z kryteriami szczegółowymi.
2. Należy unikać sytuacji wystawiania samej cyfry jako jedynej oceny, przy czym recenzje (komentarze) dotyczą prac ze wszystkich przedmiotów. W komentarzu należy wskazać, co uczeń zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć.
3. Nauczyciel udzielając uzasadnienia każdej oceny wystawionej uczniowi, powołuje się na: ZWO i PSO, wymagania na poszczególne stopnie szkolne, kryteria oceniania danej formy aktywności ucznia i inne aspekty oceniania. W przypadku pracy pisemnej ucznia okazuje ją uczniom/rodzicom, omawia sposób punktacji, komentarz lub informację zwrotną umieszczoną na pracy.

§ 32.

Specjalne potrzeby edukacyjne a ocenianie

1. Każdy nauczyciel na podstawie pisemnej opinii PPP dostosowuje wymagania przedmiotowe do potrzeb każdego ucznia, także w zakresie oceniania, wg wskazanych specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych, w tym odnośnie zachowania.
2. Posiadanie zaświadczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia nie jest zwolnieniem z pracy szkolnej i nie może prowadzić do zaniechania oceniania.
3. Nauczyciel bez zastrzeżeń uwzględnia problemy ucznia, wynikające z niedosłuchu, wad wymowy i wzroku, nerwic i problemów związanych z zachowaniem. Pomija obszary dysfunkcji ucznia jako nie podlegające ocenie, uwzględniając specyficzne trudności wynikające z dyskalkulii, dysgrafii, dysortografii, dysleksji i innych, ma obowiązek kontrolować systematyczność prowadzonych przez ucznia prac domowych, zeszytów ćwiczeń, zgodnie z zaleceniami poradni.
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, brana jest pod uwagę opinia publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

§ 33.

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym półroczu oraz roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym i jest wystawiana na podstawie średniej ocen cząstkowych wystawianych w ciągu całego roku szkolnego, obliczonej według algorytmu zamieszczonego w §21 ust. 3.
3. Uczeń, który w pierwszym półroczu otrzymał ocenę niedostateczną z przedmiotu, jest zobowiązany uzupełnić określony materiał w terminie ustalonym przez nauczyciela danego przedmiotu, najpóźniej do dnia 30 marca danego roku szkolnego. Uczeń, który nie opanuje wiedzy i umiejętności na poziomie minimum oceny dopuszczającej otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną wagi 3 na II półrocze. Spełnienie powyższego nie jest warunkiem wystarczającym do uzyskania pozytywnej oceny rocznej.


§ 34.
Egzamin poprawkowy

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
3. Egzamin poprawkowy organizuje się według następujących zasad:
1) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych i technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
2) uchylony;
3) rodzice (prawni opiekunowie) składają podanie do dyrektora szkoły w terminie tygodniowym przed zebraniem klasyfikacyjnym;
4) podanie opiniuje dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
5) po pozytywnym zaopiniowaniu podania, egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji;
6) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jako egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin;
2) skład komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) termin egzaminu poprawkowego;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i krótką informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tych ocen w ciągu 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 35.
Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli Rada Pedagogiczna wyrazi na to zgodę.
4. Uczeń, realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki lub spełniający obowiązek nauki poza szkołą, również zdaje egzamin klasyfikacyjny.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, obejmuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala mu się również oceny zachowania.
6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń nieklasyfikowany według następujących zasad:
1) rodzice lub prawni opiekunowie składają podanie do dyrektora szkoły, nie później niż na dwa tygodnie przed zaplanowaną klasyfikacją;
2) podanie opiniuje dyrektor z Radą Pedagogiczną;
3) po pozytywnym zaopiniowaniu podania, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;
4) dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, dyrektor, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą, powołuje komisję zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 roku z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;
5) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
6) egzamin klasyfikacyjny powinien odbywać się najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
7) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin, imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o odpowiedziach ustnych ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym ustalonym przez Dyrektora szkoły.
8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
9. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tych ocen.
10. Roczne egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą, z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadza się zgodnie z art. 44l UoSO.

§ 36.

1. Uczeń otrzymuje promocję do wyższej klasy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem §34 ust. 7.
2. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna chyba, że została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, pod warunkiem, iż uczeń uzyskał co najwyżej dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4. Uchylony.
5. Uchylony.
6. Uchylony.
7. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem, że została ona ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Egzamin gimnazjalny
§ 37.

1. W klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny obejmujący w części pierwszej uzyskane przez uczniów wiadomości i umiejętności z przedmiotów

humanistycznych, w części drugiej z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,
a w części trzeciej wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
2. Wykaz uczniów, przystępujących do egzaminu gimnazjalnego przekazuje Dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w postaci elektronicznej dyrektor szkoły, nie później, niż do 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przewidziany egzamin.

§ 38.

1. Rodzice ucznia zdającego egzamin mają obowiązek złożenia pisemnej deklaracji
o wyborze języka, z którego zdawany będzie egzamin oraz o zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym do 20 września danego roku szkolnego.
2. Przystąpienie do egzaminu z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowe dla każdego ucznia.
3. Przystąpienie do egzaminu z wybranego języka na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowe dla tych uczniów, którzy kontynuują w gimnazjum naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie szkoły podstawowej.

§ 39.

1. Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi mają prawo przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych oraz edukacyjnych, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej spełniającej określone wymagania.
2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o indywidualnym nauczaniu egzamin gimnazjalny dostosowuje się do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia w oparciu o wydane orzeczenie.
3. Opinia psychologiczno – pedagogiczna powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną w tym specjalistyczną, nie później, niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
4. Rodzice lub opiekunowie ucznia przedstawiają opinię poradni, o której mowa w ust. 3 dyrektorowi szkoły nie później, niż do 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.


§ 40.

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu na podstawie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
2. Zwolnienie laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem przez nich maksymalnej ilości punktów z bloku przedmiotów dotyczących zwolnienia.

§ 41.

1. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego nie później niż 2 miesiące przed terminem egzaminu, może powołać zastępcę przewodniczącego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, Dyrektor Komisji Okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

§ 42.

1. Każda część egzaminu gimnazjalnego tj. humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza oraz z nowożytnego języka obcego jest przeprowadzana innego dnia. W pierwszym dniu przeprowadzany jest egzamin z historii i WOS-u – i trwa 60 minut a następnie z języka polskiego i trwa on 90 minut. W drugim dniu uczniowie zdają część przyrodniczą egzaminu – 60 minut i część matematyczną - 90 minut. Dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi czas egzaminu może być wydłużony zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W trzecim dniu uczniowie zdają egzamin z języka nowożytnego, który trwa zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym - 60 minut. Dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi czas egzaminu z języka nowożytnego może być wydłużony zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2. W przypadku, gdy każda z części egzaminu gimnazjalnego odbywa się w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg danej części egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach.
3. W skład zespołów nadzorujących wchodzą co najmniej trzy osoby: przewodniczący i dwóch nauczycieli, z których jeden jest zatrudniony w innej szkole. Przewodniczący kieruje pracą zespołu i odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu w danej sali.
4. Uchylony.

§ 43.

Szczegółowy zakres obowiązków i zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, przebieg egzaminu oraz uzyskanie wyników regulują odrębne przepisy.

§ 44.

1. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez okręgową komisję jest ostateczny i nie wpływa na ukończenie przez ucznia szkoły.
2. Uzyskanych przez ucznia wyników egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły, a zaświadczenie o uzyskanych wynikach egzaminu komisja okręgowa przekazuje szkole nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub w przypadku uczniów piszących w drugim terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

§ 45.

Warunki i tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana ocena klasyfikacyjna
z przedmiotu

1. Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, każdy uczeń ma wystawione wszystkie oceny z przedmiotów. Od tego momentu ocena nie ulega żadnej zmianie.
2. Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia oceny rocznej, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor w ciągu 3 dni od wniesienia zastrzeżenia, powołuje komisję, w skład której wchodzą: dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne z danego lub innego gimnazjum.
4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być – na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwolniony z udziału w pracy komisji. Wówczas dyrektor powołuje innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5. W przypadku rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych – komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian ten odbywa się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem, iż jest to ocena niedostateczna co najwyżej z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

§ 46.
Warunki i tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana ocena klasyfikacyjna zachowania

1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów) o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
2. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ tych zaburzeń na jego zachowanie w oparciu o orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
3. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ustala się ją w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ustalenie tej oceny musi nastąpić w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
4. Okolicznością, która może wpłynąć na podniesienie oceny zachowania jest otrzymanie nagrody statutowej, np. pochwały wychowawcy klasy, nagrody dyrektora szkoły oraz praca na rzecz drugiego człowieka, w tym praca na rzecz szkoły lub udokumentowana wybitna praca na rzecz środowiska.
5. Dyrektor sprawę bada i odnotowuje ustalenia, powołując komisję, w skład której wchodzą: dyrektor lub nauczyciel przez niego wskazany – jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel Rady Rodziców, psycholog (jeśli jest zatrudniony w szkole), przedstawiciel Młodzieżowej Rady Szkoły.
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

§ 47.
Sposoby informowania rodziców

1. W Publicznym Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi dopuszcza się następujące bezpośrednie i pośrednie formy kontaktów nauczycieli (wychowawców)
z rodzicami (opiekunami prawnymi):
1) kontakty bezpośrednie to:
a) zebranie ogólnoszkolne;
b) zebranie klasowe;
c) konsultacje nauczycielskie według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły;
d) indywidualna rozmowa;
e) wizyta w domu.
2) kontakty pośrednie to:
a) rozmowa telefoniczna;
b) internetowe strony www;
c) korespondencja listowa (z uwagami, z gratulacjami);
d) adnotacja w zeszycie przedmiotowym;
e) informacja przekazana przez dziennik elektroniczny.

2. Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia.
3. Wychowawcy klas powiadamiają rodziców o postępach uczniów swojej klasy według wybranego przez siebie sposobu informowania i odnotowują ten fakt w dokumentacji przebiegu nauczania.
4. Nauczyciele na początku roku szkolnego, nie później niż do 30 września, informują rodziców uczniów (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
5. Wychowawca klasy, najpóźniej w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, informuje rodziców swoich podopiecznych o zasadach oceniania zachowania uczniów w szkole. Dodatkowo, wychowawca klasy, w której realizowany jest projekt zapoznaje rodziców z regulaminem, warunkami i zasadami realizacji projektu edukacyjnego w danym roku szkolnym.
6. Termin i sposób informowania rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach z przedmiotów dydaktycznych i zachowania, jest następujący:
1) na miesiąc przed planowaną radą klasyfikacyjną o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, nieklasyfikowaniu lub ocenie nagannej zachowania ucznia – przy czym rodzice powinni potwierdzić pisemnie przyjęcie do wiadomości tej informacji
podczas wywiadówek, odpowiednio w grudniu i maju lub w innym terminie w przypadku nieobecności na zebraniu;
2) na tydzień przed planowaną radą klasyfikacyjną o ocenach śródrocznych i rocznych ze wszystkich przedmiotów i ocenie zachowania – poprzez przekazanie informacji uczniom;
3) uchylony;
4) szkoła nie ponosi kosztów pocztowych i innych (w tym telefonicznych) wynikłych
z zaniedbania obowiązków przez rodziców w zakresie dowiadywania się o oceny swojego dziecka.
7. Uczniowie oraz rodzice mają prawo uzyskać informacje o:
1) bieżących oraz rocznych postępach i osiągnięciach szkolnych;
2) szczegółowych kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikających z przyjętego zestawu programu nauczania;
3) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
4) zasadach oceny zachowania.
8. Informacji, o których mowa w poprzednim paragrafie, może udzielić nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy.

§ 48.

1. Obniżenie wymagań edukacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, regulują odrębne przepisy.
2. Pedagog szkolny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, udziela uczniom niezbędnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

§ 49.

1. Dopuszcza się możliwość poddawania Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania okresowej ewaluacji, celem określenia jego funkcjonalności na terenie szkoły.
2. Ewaluacja Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania zostaje przeprowadzona w trzech etapach:
1) wstępna – po pierwszym półroczu;
2) częściowa – po roku szkolnym;
3) gruntowna – po etapie nauczania.
3. Ewaluację przeprowadzi Komisja, której skład określa dyrektor szkoły.
4. Zadaniem Komisji jest sporządzenie wzorców ankiet dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), dokonanie pomiarów w określonych terminach i opracowanie wyników w formie sprawozdań.
5. Przewodniczący Komisji w terminie miesiąca od daty dokonania pomiaru przedstawia raport Radzie Pedagogicznej z propozycjami ewaluacji.
6. Zmian w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania może dokonać Rada Pedagogiczna. Rodzice i uczniowie, poprzez swoje organa przedstawicielskie (mogą wnosić pisemne uwagi i propozycje zmian ZWO), zaś o zmianach Rady Pedagogicznej informuje na bieżąco zainteresowane organy ich przewodniczący.


ROZDZIAŁ 6. ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

§ 50.


1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Młodzieżową Radę Szkoły.
3. Rada Rodziców i Młodzieżowa Rada Szkoły przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
5. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.


§ 51.

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:
1) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy;
2) pedagog szkolny – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy;
3) dyrektor lub wicedyrektor – jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu.

2. Od decyzji dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania decyzji.
3. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor.
1) w przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę;
2) konflikt pomiędzy dyrektorem a nauczycielami rozpatruje, na pisemny wniosek jednej ze stron, organ prowadzący szkołę.
4. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły.
1) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor;
2) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego szkołę w ciągu 14 dni od daty wydania orzeczenia.


§ 52.

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Rodzice mają prawo decydować o całym procesie wychowania dziecka, również tym jego nurcie, który dokonuje się w szkole. Nie mogą jednak ingerować w działania szkoły w zakresie wprowadzenia ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności, nie mogą ograniczać wymagań dyscyplinarnych, które wychowawcy klas lub dyrektor zmuszeni są postawić uczniom ze względu na zachowanie ładu społecznego.
3. Zebrania rodziców, indywidualne rozmowy z wychowawcą, wizyty w domu dziecka mają na celu:
1) umożliwienie zapoznania się rodziców z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi klasy i szkoły;
2) zaznajomienie rodziców ze zmianami dotyczącymi koncepcji kształcenia dzieci, nowego sposobu nauczania, systemu oceniania wewnątrzszkolnego i oceniania zewnętrznego;
3) uzyskanie informacji na temat zachowania dziecka, jego aktywności, postępów i trudności, specjalnych uzdolnień, poziomu wiedzy i umiejętności.
4. Rodzice mają prawo do wyrażenia opinii na temat pracy szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 53.


1. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
2. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
3. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
4. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się, co następuje:
1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Młodzieżowej Rady Szkoły za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasowego;
2) przewodniczący Młodzieżowej Rady Szkoły w uzgodnieniu z opiekunem Młodzieżowej Rady Szkoły przedstawia sprawę wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie;
3) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzje są ostateczne.
5. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej zachowując ustalenia zawarte w regulaminie tego organu.
6. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego uczniów.

ROZDZIAŁ 7. ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 54.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, przy czym termin śródrocza corocznie ustala Rada Pedagogiczna. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
2. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają odrębne przepisy.
3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż
30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.3, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
5. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
7. Ze względu na specyfikę programu nauczania: języka polskiego, matematyki, obowiązkowego języka obcego i wychowania fizycznego w planie zajęć dydaktyczno- wychowawczych dopuszcza się łączenie w dwugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu.
8. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, gimnazjum może zorganizować świetlicę (w ramach posiadanych środków).
9. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju ucznia gimnazjum może zorganizować stołówkę szkolną.
10. Szkolna służba zdrowia odpowiada za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, dba o stan higieniczno-sanitarny szkoły oraz uczestniczy w szerzeniu oświaty zdrowotnej, współdziałając w realizacji swoich obowiązków z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami oraz terenowymi placówkami służby zdrowia. Zasady zatrudniania w szkole pracowników służby zdrowia reguluje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
11. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych, osoby obce oraz absolwenci nie mogą przebywać na terenie budynku i terenach podlegających opiece Gimnazjum, bez zgody dyrektora.
12. Zasady korzystania z boiska szkolnego i terenów przyszkolnych określa Regulamin korzystania z terenu szkoły i terenów przyszkolnych podany do publicznej wiadomości.
13. W sytuacji związanej z organizacją pracy Gimnazjum (choroba nauczyciela itp.), może się zdarzyć, że uczniowie określonego oddziału opuszczają budynek Gimnazjum wcześniej, niż wynika to z tygodniowego planu nauczania.
14. Rodzice mogą na początku roku szkolnego (w terminie do 20 września) zgłosić dyrektorowi wniosek na piśmie, aby w każdym wypadku opisanym w ust. 8, Gimnazjum zaopiekowało się dzieckiem do zakończenia planowanych zajęć.
15. Za bezpieczeństwo ucznia, który opuszcza szkołę samowolnie podczas planowanych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, Gimnazjum nie odpowiada.


§ 55.

1. Gimnazjum oferuje:
1) możliwość korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej na zasadach określonych
w Regulaminie Biblioteki;
2) możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, których rodzaje i formy określa roczny plan pracy gimnazjum;
3) możliwość udziału w zajęciach, mających na celu wyrównywanie braków w nauce;
4) możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) możliwość odpłatnego korzystania z posiłków.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku.
3. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 15 maja danego roku.
4. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: listę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
5. W gimnazjum, które liczy minimum 12 oddziałów, powoływany jest wicedyrektor.
6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację stałych zajęć edukacyjnych.

ROZDZIAŁ 8. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM


§ 56


1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy: Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.
3. Dla sprawnego zarządzania szkołą tworzy się stanowisko referenta szkoły i kierownika administracyjnego, dla których zakres czynności opracowuje dyrektor.
4. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, a także wspomaganie pracowników pedagogicznych w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i skutecznej realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
5. Statut gimnazjum określa zakres zadań nauczycieli, w szczególności zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie gimnazjum.


§ 57.

Nauczyciel

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy. Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, polegającej na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.
2. Obowiązkiem nauczyciela jest stała czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reagowanie na ich stan psychofizyczny.
3. Statut określa zakres zadań nauczycieli, w szczególności zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie gimnazjum (bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów, wycieczek i imprez).
4. Do szczególnych zadań nauczyciela w zakresie dydaktyki należy:
1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego;
2) zapoznanie się z różnymi programami nauczania danego przedmiotu;
3) zapoznanie się z podręcznikami dopuszczonymi do użytku szkolnego przez MEN i wybór jednego z nich;
4) stałe doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez samokształcenie, uczestnictwo w doskonaleniu metodycznym oraz instytucjonalnym podnoszeniu wykształcenia;
5) przygotowanie się do każdej lekcji, przemyślany dobór metod, form, środków dydaktycznych w celu podniesienia efektywności procesu nauczania i atrakcyjności zajęć;
6) opracowanie cyklicznych planów wynikowych, biorąc pod uwagę podstawę programową, indywidualność powierzonej mu klasy i korygowanie go w toku pracy w celu osiągnięcia możliwie wysokich efektów edukacji;
7) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężeniu trudności w nauce;
8) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia poprzez wdrażanie go do samokontroli i samooceny;
9) uświadomienie uczniom stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, obiektywne, sprawiedliwe ocenianie ucznia, zgodne z obowiązującymi Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania;
10) dostosowanie wymagań z nauczanego przedmiotu, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, wobec ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi;
11) udzielanie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną we współpracy z wychowawcą;
12) organizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;
13) we wszystkich sprawach dotyczących ucznia współpraca z wychowawcą, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia.
5. Do szczególnych zadań nauczyciela w zakresie wychowania należy:
1) stymulowanie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczniów;
2) wdrażanie uczniów do pracy zespołowej;
3) realizowanie zadań priorytetowych Ministra Edukacji i Kuratora Oświaty w zakresie wychowania;
4) przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego pełnienia zadań w społeczeństwie i w rodzinie;
5) współpraca z rodzicami, udzielanie im informacji, rad, wskazówek oraz wszechstronnej pomocy.
6. Do obowiązków nauczyciela należy:
1) przestrzeganie zapisów statutowych, zapoznawanie się z aktualnym prawem oświatowym;
2) systematyczne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
3) stosowanie nowoczesnych metod pracy;
4) systematyczne kontrolowanie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej;
5) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętym przez szkołę systemem oceniania wewnątrzszkolnego;
6) reagowanie na każde niewłaściwe zachowanie ucznia;
7) przeciwdziałanie samowolnemu opuszczeniu szkoły przez ucznia;
8) systematyczne realizowanie zadań wynikających z programu profilaktyki szkolnej;
9) podawanie uczniom i ich rodzicom kryteriów i form oceniania ze swego przedmiotu na pierwszych lekcjach w każdym roku szkolnym;
10) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie przestrzegania regulaminów, w salach gimnastycznych i na boisku używanie tylko sprawnego sprzętu;
11) na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów;
12) pełnienie aktywnych dyżurów zgodnie z harmonogramem;
13) aktywne uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych;
14) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę;
15) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych;
16) promowanie zdrowego stylu życia i działania na rzecz profilaktyki uzależnień oraz ochrony ucznia przed zachowaniami ryzykownymi;
17) opieka nad zespołem uczniowskim realizującym projekt edukacyjny;
18) prowadzenie dokumentacji szkolnej;
19) przekazywanie uczniom informacji, co robią dobrze, a nad czym muszą popracować, zaś rodzicom przekazywanie informacji o przypadkach szczególnych uzdolnień uczniów;
20) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora gimnazjum w rocznym programie pracy gimnazjum lub wynikających z doraźnych potrzeb;

21) dostosowanie metod i form pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych do jego możliwości uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacją społeczną.

§ 58.

Wychowawca

1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących
w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauki w gimnazjum.
3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy jego uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
4) wzmacnianie czynników chroniących ucznia przed zagrożeniami, przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie;
5) koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie;
6) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;
7) zapoznanie wychowanków z warunkami, zasadami i regulaminem realizacji projektu edukacyjnego oraz przechowywanie dokumentacji projektowej do zakończenia nauki ucznia w szkole;
8) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów we współpracy z dyrektorem i nauczycielami uczącymi;
9) informowanie rodziców o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
4. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej.
5. Wychowawca ma prawo w swej pracy korzystać z pomocy merytorycznej ze strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innych instytucji wspierających działalność wychowawczą gimnazjum.
6. Wychowawca w celu realizacji zadań powinien:
1) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznając jego środowisko rodzinne, warunki życia i nauki;
2) planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego klasy, zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego;
3) współdziałać z nauczycielami uczącymi, koordynować realizację ścieżek edukacyjnych oraz działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, szczególnie uzdolnionych i uczniów z trudnościami i niepowodzeniami;
4) utrzymywać systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, wspomagania działań
wychowawczych domu, zapobiegania patologiom oraz włączenia ich w życie klasy i szkoły;
5) systematycznie śledzić postępy edukacyjne swoich wychowanków i informować o nich ich rodziców;
6) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia (każda nieobecność ucznia w szkole, musi być usprawiedliwiona przez rodziców);
7) powiadamiać rodziców ucznia o przewidzianych ocenach z przedmiotów nauczania oraz ocenie zachowania zgodnie z przyjętym w szkole ZWO;
8) współpracować z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów uczniów oraz realizacji programu profilaktyki szkolnej;
9) organizować spotkania z rodzicami.

§ 59.

Zadania nauczycieli

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:
1) ustalanie i modyfikowanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału;
2) korelowanie treści programowych zajęć edukacyjnych i ścieżek edukacyjnych;
3) ustalanie indywidualnego programu nauczania;
4) wnioskowanie o skierowanie ucznia do poradni psychologiczno – pedagogicznej;
5) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;
6) omawianie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i ustalanie sposobu realizacji zaleceń;
7) informowanie wychowawcy i dyrektora o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
8) proponowanie ocen zachowania ucznia w celu ustalenia ostatecznej przez wychowawcę klasy.
2. Do podstawowych zadań nauczyciela w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy:
1) rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
2) określenie słabych i mocnych stron ucznia, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym;
6) sporządzanie i ewaluowanie programów pomocy i wsparcia, w tym IPETu;
7) włączanie do zajęć szkolnych wszystkich uczniów i korzystanie z teorii poziomu intelektualnego zaangażowania (nauczyciel musi zwracać się do poszczególnych uczniów odpowiednio do ich możliwości, jednocześnie pamiętając, że to wszystko odbywa się w jednej klasie - edukacja włączająca zapewnia nauczanie wszystkim, niezależnie od rodzaju trudności czy poziomu intelektualnego uczniów);
8) podejmowanie działań mających na celu wspomaganie uczniów w wyborze kierunków kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z młodzieżą;
9) realizowanie zaleceń zawartych w orzeczeniach lub opiniach psychologiczno-pedagogicznych, dotyczących między innymi:
a) dostosowania sposobów komunikowania się z uczniem,
b) wydłużenia czasu pracy, kiedy jest to konieczne,
c) dzielenia materiału nauczania na mniejsze partie, zmniejszenia liczby zadań do wykonania, zwiększenia liczby ćwiczeń i powtórzeń z matematyki,
d) częstego odwoływania się do konkretu i stosowania metody poglądowości umożliwiającej poznawanie wielozmysłowe,
e) zastosowania dodatkowych środków dydaktycznych i technicznych,
f) powtarzania reguł obowiązujących w klasie oraz jasnego wyznaczania granic
i egzekwowania ich przestrzegania.
10) ustalenie wyznaczników procesu edukacyjnego w indywidualnym przypadku
i w zależności od charakteru potrzeb określenie:
a) zakresu dostosowania programu edukacyjnego,
b) uwarunkowań wynikających z diagnozy ucznia,
c) celów edukacyjnych i terapeutycznych,
d) procedur osiągania celów edukacyjnych i terapeutycznych,
e) zasad pracy i oceniania.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych nie może powodować obniżenia wymagań wobec pozostałych uczniów. W przypadku edukacji włączającej dostosowanie powinno dotyczyć głównie form i metod pracy z uczniem.
3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy gromadzenie, udostępnianie i wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


§ 60.

Pedagog i psycholog


1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
3) wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki;
4) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
5) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
6) współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły;
7) badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych;
8) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie jej na zebraniu Rady Pedagogicznej;
9) badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod przeciwdziałania im;
10) współpraca z wychowawcami klas i rodzicami w zakresie udzielania pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;
11) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;
12) przeprowadzanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań rodzicielskich;
13) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego;
14) współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi;
15) współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej;
16) współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich;
17) przedstawianie wniosków w sprawie organizacji nauki dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, kalectwem i przewlekłą chorobą;
18) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;
19) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
20) prowadzenie zajęć terapeutycznych;
21) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
22) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
23) pełnienie funkcji koordynatora do spraw bezpieczeństwa, do którego zadań należy:
a) diagnozowanie pojawiających się w szkole zagrożeń,
b) analiza potrzeb szkoły,
c) ocena stanu bezpieczeństwa,
d) wnioskowanie o podjęcie działań,
e) wnioskowanie o ujęcie niezbędnych priorytetów,
f) stałe monitorowanie zachowania ucznia,
g) opracowanie i kontrolowanie przestrzegania szkolnych procedur,
h) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności zagospodarowania wolnego czasu,
i) podejmowanie działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia,
j) opracowanie systemu nagradzania uczniów,
k) aktywizacja rodziców,
l) koordynowanie działań związanych z rozwiązywaniem problemów wychowawczych i opiekuńczych.
24) jako koordynator do spraw bezpieczeństwa pedagog odpowiada za:
a) przeprowadzenie działań zgodnych z opracowanymi procedurami, wytycznymi dla pracowników szkoły w sytuacjach trudnych,
b) znajomość technik interweniowania pracowników szkoły i radzenia sobie w sytuacjach wymagających podjęcia odpowiedniej interwencji,
c) posiadanie wiedzy na temat procedur bezpieczeństwa i występujących zagrożeń w środowisku lokalnym,
d) umiejętności komunikowania się ze wszystkimi podmiotami, udzielania informacji zwrotnej oraz oceny skutków zaproponowanych działań,
e) udzielanie informacji i wsparcia społeczności szkolnej,
f) opracowywanie i wdrażanie własnych programów na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań,
g) realizację programów przeciwdziałania przemocy, rekomendowanych przez MEN i organizacje wspierające.
25) utrzymanie współpracy jako koordynator do spraw bezpieczeństwa:
a) w szkole – z dyrektorem, psychologiem, wychowawcami klas, rodzicami, uczniami,
b) poza szkołą – z Kuratorium Oświaty, Policją, Strażą Miejską, prokuraturą, sądem dla nieletnich, innymi instytucjami.
26) pełnienie funkcji Rzecznika Praw Ucznia;
27) prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego: roczny plan pracy, dziennik pracy, ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, inną dokumentację odzwierciedlającą przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej.
2. Do zadań pedagoga i psychologa w ramach opieki psychologiczno pedagogicznej należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
i trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwa w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
3) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) wspieranie nauczycieli w ich działaniach wynikających z zadań.
3. Szczegółowy zakres czynności ustala dyrektor szkoły.


ROZDZIAŁ 9. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI


§ 61.

1. Nauczyciele gimnazjum wspomagają rodziców i współpracują z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.
3. Współdziałanie zapewnia rodzicom:
1) znajomość zadań i zamierzeń klasy i szkoły;
2) znajomość przepisów prawa szkolnego;
3) uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka;
4) porady i konsultacje w sprawach dotyczących dziecka.
4. Formami współdziałania rodziców ze szkołą są:
1) spotkania klasowe rodziców;
2) spotkania Rady Oddziałowej z wychowawcą klasy;
3) spotkania Rady Rodziców z dyrekcją szkoły;
4) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami;
5) konsultacje rodziców z pedagogiem szkolnym;
6) przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły i wicedyrektora;
7) kontakty telefoniczne;
8) zapraszanie rodziców przez wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrekcję w przypadkach drastycznych, przekroczenia norm zachowania przez ich dzieci lub udziału we wspólnym organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.
5. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.
6. Rodzice, poprzez swoje organy (Rady Oddziałowe, Radę Rodziców) przedstawiają opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników dyrekcji szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia oraz organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji niemożności poprawy poprzez interwencję wewnątrz szkoły.
7. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do:
1) dopełnienia wszystkich czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz warunków umożliwiających mu przygotowanie się do nich.
8. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka realizującego obowiązek szkolny przez uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce zobowiązani są do informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora gimnazjum, w obwodzie którego mieszka dziecko, o realizacji obowiązku szkolnego.
9. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum.


ROZDZIAŁ 10. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM

§ 62.
uchylony


§ 63.

1. Do klasy programowo wyższej w gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej tego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku:
a) przyjmowania do gimnazjum ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,
b) ubiegania się do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy,
c) przyjmowania do ponadpodstawowej szkoły publicznej ucznia ze szkoły niepublicznej bez uprawnień szkoły publicznej,
d) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
2. Zakres egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego, ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy, określają odrębne przepisy.
3. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów.
4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może:
1) uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego;
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole;
3) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.
5. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora gimnazjum, a w przypadku, gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela języka – przez dyrektora innej szkoły.


ROZDZIAŁ 11. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW GIMNAZJUM
KARY I NAGRODY


§ 64.

Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek:
1) zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego obywatela Polski i ucznia szkoły;
2) respektować uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i postanowienia samorządów klasowych oraz postanowień Statutu Gimnazjum;
3) systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się do nich i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;
4) przestrzegać zasad kultury współżycia, w tym właściwego zwracania się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum;
5) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy;
6) szanować poglądy i przekonania innych ludzi;
7) wykazywać postawę szacunku dla symboli narodowych;
8) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
9) posiadać schludny strój i strój galowy oraz obuwie na zmianę, dostosowując się do obowiązujących następujących ustaleń:
a) dbać o schludny i estetyczny wygląd, nosić odpowiedni, stonowany kolorystycznie strój uczniowski określony szczegółowo w Regulaminie Oceniania Zachowania,
b) ponosić konsekwencje braku stroju i obuwia na zmianę w postaci wpisywanych za nie noszenie jednolitego stroju szkolnego uwag w dzienniku elektronicznym. Rozliczane one będą zgodnie z Regulaminem Oceniania Zachowania,
c) posiadać strój sportowy obowiązujący na lekcjach wychowania fizycznego – zgodnie z wymogami nauczycieli,
d) posiadać strój galowy: dla dziewcząt – biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, dla chłopców – biała koszula i ciemne spodnie. Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz uroczystościach, na których uczeń reprezentuje szkołę,
e) nosić estetyczne uczesanie,
f) nie stosować makijażu i nie nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu,
tj. długich, zwisających kolczyków, pierścionków, łańcuszków i bransolet z wystającymi, ostrymi elementami,
g) nie żuć gumy.
10) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
11) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody;
12) wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad poszerzeniem wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych i systematycznie prowadzić zeszyty przedmiotowe;
13) odrabiać ustne i pisemne prace domowe;
14) punktualnie przychodzić do szkoły;
15) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw;
16) reagować na zło, krzywdę i zagrożenia zauważone w szkole i poza nią;
17) unikać agresywnych zachowań i nie prowokować sytuacji konfliktowych;
18) odrzucać negatywne wzorce zachowań i wystrzegać się szkodliwych nałogów;
19) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz;
20) przedstawiać w terminie 7 dni roboczych od dnia przyjścia do szkoły pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie:
a) zaświadczenia lekarskiego,
b) oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności.
21) okazywać na każde wezwanie nauczyciela zeszyt przedmiotowy;
22) przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;
23) przestrzegać zakazu samowolnego filmowania, robienia zdjęć, nagrywania dźwięku podczas całego pobytu w szkole;
24) nie wnosić na teren szkoły przedmiotów stanowiących zagrożenie dla innych osób i mienia szkoły;
25) przestrzegać regulaminów poszczególnych pomieszczeń szkolnych;
26) czynnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego;
27) przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, korzystania z wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz spożywania alkoholu i używania środków psychoaktywnych; zakaz obowiązuje na terenie obiektów szkoły, a także poza nimi, jeżeli uczeń przebywa tam w ramach zajęć organizowanych przez szkołę lub ją reprezentuje.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
1) posiadane przez uczniów na jej terenie telefony komórkowe;
2) biżuterię przynoszoną przez uczniów, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z noszenia tej biżuterii;

3) spory wynikłe między uczniami w wyniku handlu lub wymiany przedmiotami między uczniami. Spory te rozstrzygają zainteresowani rodzice.


§ 65.

Uprawnienia ucznia

1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
4) swobody wyrażania swoich myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia w szkole, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów przez uczestnictwo w różnych formach zajęć pozalekcyjnych;
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce i uzyskiwania na bieżąco informacji o ocenach z poszczególnych przedmiotów;
7) opiniowania projektu oceny zachowania swojej oraz koleżanek i kolegów z klasy;
8) przedstawienia nauczycielom, wychowawcy klasy, pedagogowi, opiekunowi Młodzieżowej Rady Szkoły, wicedyrektorowi i dyrektorowi, Radzie Rodziców swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy w ich rozwiązaniu;
9) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zawodowej;
10) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
12) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;
13) inicjowania i organizowania imprez, akcji itp. – w klasie za zgodą wychowawcy, w szkole za zgodą dyrektora i opiekuna Młodzieżowej Rady Szkoły;
14) reprezentowania klasy i gimnazjum w konkursach, przeglądach itp. zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
15) wykorzystania okresu świąt kalendarzowych i ferii na wypoczynek, w związku z tym nie zadaje się pisemnych prac domowych;
16) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych;
17) uzyskania informacji na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych;
18) odwołania się do dyrektora szkoły od ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
19) nieprzygotowania do lekcji dwa razy w półroczu (jeśli dany przedmiot jest przynajmniej dwa razy w tygodniu, natomiast w przypadku jednej godziny tygodniowo, uczniowi przysługuje jedno nieprzygotowanie do zajęć w półroczu), pod warunkiem, że fakt ten zgłosi on nauczycielowi na początku lekcji;
20) uzyskania zwolnienia ze szkolnych zajęć obowiązkowych w danym dniu, wyłącznie pod warunkiem przedstawienia wychowawcy (a w razie jego nieobecności innemu nauczycielowi) pisemnej prośby rodziców (opiekunów prawnych);
21) bycia nagradzanym i wyróżnianym;
22) odwołania się do Rzecznika Praw Ucznia, jeżeli uważa, że jego prawa wynikające z regulaminów wewnątrzszkolnych i statutu szkoły zostały naruszone;
23) do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zachowaniem chronologii wprowadzania.
2. Nad przestrzeganiem praw uczniów czuwa Rzecznik Praw Ucznia, którym jest nauczyciel pełniący funkcję pedagoga szkolnego.
3. Uczennica w ciąży ma prawo do kontynuowania nauki w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka.
4. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

§ 66.

Nagrody

1. Uczeń może być nagrodzony za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków ucznia
i właściwe wykorzystanie swych praw, a w szczególności za:
1) rzetelną naukę;
2) wzorową postawę;
3) osiągnięcia sportowe, artystyczne itp.;
4) osiągnięcia w pracy na rzecz klasy, gimnazjum i środowiska;
5) odwagę cywilną.
2. Stosuje się następujące formy nagród i wyróżnień:
1) pochwała ustna lub pisemna udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela;
2) pochwała ustna lub pisemna dyrektora szkoły udzielona wobec uczniów szkoły;
3) dyplom uznania przyznany przez wychowawcę, dyrektora gimnazjum lub Radę Rodziców;
4) nagrody rzeczowe przyznane przez wychowawcę, dyrektora gimnazjum lub Radę Rodziców, Młodzieżową Radę Szkoły, sponsorów;
5) wpis ze zdjęciem ucznia do kroniki szkoły za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne;
6) wpis na szkolną stronę internetową;
7) nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki wręczona na apelu;
8) nagroda pieniężna w postaci stypendium naukowego;
9) świadectwo z wyróżnieniem, zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej;
10) list pochwalny dyrektora gimnazjum do rodziców ucznia.
3. Za wzorowe wypełnianie funkcji w organizacji młodzieżowej, twórcze opracowanie określonego tematu, osiągnięcie wyróżniającego wyniku w olimpiadzie, turnieju, konkursie, igrzyskach sportowych lub za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom – oprócz przyznania uczniowi wyróżnień i nagród – odnotowuje się te osiągnięcia na świadectwie szkolnym – zgodnie z przepisami szczegółowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.


§ 67.

Kary

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Gimnazjum i obowiązujących regulaminów:
1) upomnieniem ustnym;
2) upomnieniem z adnotacją w zeszycie uwag w dzienniku lekcyjnym;
3) pisemnym upomnieniem dyrektora szkoły;
4) przeprowadzeniem rozmowy dyscyplinującej z uczniem w obecności rodzica;
5) naganą ustną lub pisemną wychowawcy klasy;
6) ustną naganą dyrektora szkoły udzieloną na apelu;
7) naganą ustną lub pisemną udzieloną uczniowi przez dyrektora szkoły, z włączeniem pisemnego uzasadnienia do arkusza ocen;
8) wykluczeniem z reprezentacji szkoły podczas najbliższych zawodów sportowych;
9) wykonaniem dodatkowej pracy pisemnej w ramach działalności świetlicy profilaktycznej po zakończonych godzinach lekcyjnych;
10) likwidacją na okres 1 miesiąca przywilejów uczniowskich, takich jak: udział
w imprezach kulturalnych i dyskotekach szkolnych, udział w wycieczkach klasowych i szkolnych (z wyjątkiem edukacyjnych), udział w akcjach organizowanych przez Młodzieżową Radę Szkoły, „chroniony numerek”, możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, zgodnie z ZWO;
11) pozbawieniem pełnienia funkcji społecznych na rzecz klasy lub szkoły do końca roku szkolnego;
12) wykonaniem dodatkowych prac porządkowych na rzecz szkoły lub klasy po zakończonych godzinach lekcyjnych;
13) przeniesieniem do równoległej klasy;
14) pisemną naganą dyrektora w przypadku posiadania, stosowania, rozprowadzania,
a także namawiania do używania środków psychoaktywnych, używek, w tym zwłaszcza tytoniu i alkoholu, a także posiadania i korzystania z e-papierosów;
15) naganą wychowawcy w przypadku odmowy oddania nauczycielowi prowadzącemu zajęcia telefonu komórkowego używanego podczas lekcji.
2. Za wielokrotne i szczególnie rażące łamanie postanowień statutu i regulaminu szkoły dodatkowo stosuje się kary:
1) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
2) wnioskowanie do inspektorów do spraw nieletnich o rozmowę dyscyplinującą lub dozór policyjny;
3) wnioskowanie do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego lub umieszczenie go w zakładzie wychowawczym.
3. O przeniesienie wnioskuje się, gdy uczeń:
1) notorycznie łamie postanowienia statutu i regulaminów;
2) otrzymał kary przewidziane Statutem Szkoły;
3) zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą rezultatów;
4) uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów lub pracowników szkoły;
5) ma demoralizujący wpływ na innych.
4. Przeniesienie ucznia do innej klasy lub szkoły może nastąpić w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia lub gdy
o przeniesienie ucznia wnioskuje rada oddziałowa rodziców.
5. O przeniesieniu ucznia do innej klasy decyduje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, po zapoznaniu się z opinią pedagoga i zespołu nauczycieli.
6. Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami (na wniosek dyrektora do Kuratora Oświaty).
7. Informacje o karze dla ucznia przekazuje wychowawca klasy rodzicom lub prawnym opiekunom w formie ustnej (z adnotacją w dzienniku elektronicznym) lub pisemnej.
8. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną ucznia i jego godność.


§ 68.

1. Uczeń i jego rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji o ukaraniu do dyrektora szkoły, w terminie 7 dni od powiadomienia o wymierzeniu kary przez złożenie podania z uzasadnieniem wniosku. Dyrektor gimnazjum rozpatruje podanie w ciągu dwóch tygodni od daty jego przyjęcia i informuje rodziców ucznia o podjętej decyzji. Wykonanie kary może być zawieszone przez dyrektora gimnazjum.
2. Rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczony przez ucznia sprzęt lub wyposażenie gimnazjum oraz za uszkodzenie lub kradzież cudzego mienia.
3. W szkole obowiązują „Zasady udzielania kar i przyznawania nagród uczniom Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi” stanowiące załącznik do Regulaminu Oceniania Zachowania Uczniów.

ROZDZIAŁ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 69.

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Gimnazjum posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
3. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy.

§ 70.

1. W Gimnazjum obowiązują następujące regulaminy:
1) Regulamin Pracy Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi;
2) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
3) Regulamin Młodzieżowej Rady Szkoły;
4) Regulamin Biblioteki Szkolnej;
5) Regulamin organizowania wyjść i wycieczek szkolnych;
6) Regulaminy pracowni:
a) fizycznej;
b) chemicznej;
c) biologicznej;
d) komputerowej;
e) technicznej;
f) sali gimnastycznej;
g) siłowni.
7) Regulamin korzystania z terenu szkoły i terenów przyszkolnych;
8) Regulamin Rady Rodziców;
9) Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów;
10) Zasady Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;
11) Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej;
12) Regulamin porządkowy BHP;
13) Regulamin nauczyciela dyżurującego;
14) Regulamin przyznawania nagród i kar uczniom;
15) Regulamin Gospodarowania Funduszem Zdrowotnym;
16) Regulamin dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
17) Regulamin przyznawania nagród dyrektora dla pracowników administracji
i obsługi;
18) Regulamin sekcji obowiązujących w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego;
19) Zarządzenie dyrektora o organizacji wycieczek szkolnych;
20) Regulamin Oceniania Zachowania;
21) Regulamin Realizacji Projektu Edukacyjnego.
2. W gimnazjum obowiązują następujące procedury postępowania z uczniami:
1) Procedury postępowania z nieletnimi- uczniami Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi - w szczególnych przypadkach, wymagających współpracy z Policją;
2) Ogólne zasady postępowania w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego oraz otrzymania przesyłki zawierającej niezidentyfikowane substancje;
3) Procedury postępowania w przypadku niewłaściwego wykorzystania telefonu komórkowego przez uczniów Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi;
4) Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia;
5) Procedura bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi;
6) Procedury przyznawania pomocy materialnej uczniom;
7) Procedura kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego;
8) Procedura organizowania uroczystości, apelów, konkursów i innych przedsięwzięć ogólnoszkolnych;
9) Procedura pracy z uczniami o specjalnych potrzebach;
10) Procedura obiegu informacji w Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi;
11) Zarządzenie dyrektora nr 3/2007 w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki;
12) Procedury wdrażania innowacji pedagogicznych;
13) Procedura postępowania w sytuacji dewastacji mienia szkoły przez ucznia;
14) Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy;
15) Procedura postępowania w przypadku uzyskania przez nauczyciela informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków odurzających;
16) Procedura postępowania w przypadku występowania w szkole aktu lub aktów agresji;
17) Procedura postępowania wobec uczniów często opuszczających zajęcia szkolne;
18) Procedura postępowania w przypadku podjęcia przez szkołę działań innych niż interwencja prawna w razie podejrzenia o stosowanie przemocy wobec ucznia;
19) Procedura postępowania w przypadku naruszenia przez ucznia godności nauczyciela Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi;
20) Procedura zawierania umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole wraz z trybem zgłaszania zdarzenia;
21) Procedury związane z prowadzeniem dokumentacji nauczania poprzez dziennik elektroniczny.

Statut zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/2017/2018 z dnia 21 listopada 2017.Opublikował: Sławomir Matysiak
Publikacja dnia: 12.12.2017
Podpisał: Monika Gorzkiewicz-Owczarz
Dokument z dnia: 10.12.2017
Dokument oglądany razy: 1 247