RSS
A A A
SmodBIP

Budżet szkoły

Zgodnie z §34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samrządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zmianami) informujemy, że miejscem publikacji sprawozdania finansowego jednostki jest strona BIP jednostki obsługującej tj. Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi z siedzibą przy ul. Kopernika 36. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok dostępne jest pod adresem:

http://www.cuwo-lodz.4bip.pl/index.php?idg=7&id=36&x=1Opublikował: Monika Gorzkiewicz- Owczarz
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Sławomir Matysiak
Dokument z dnia: 05.12.2010
Dokument oglądany razy: 4 237